missie & visie

Waar staan we voor

MISSIE

SDBO beschouwt het als haar missie om te werken aan: “het verbeteren van de kwaliteit van bestaan van mensen met een ondersteuningsbehoefte”.

SDBO richt zich daarbij vooral op het voorkomen en doorbreken van isolement. SDBO streeft naar een inclusieve samenleving, waarin mensen met een ondersteuningsbehoefte volop tot hun recht komen. SDBO denkt dat “isolement” veel problemen en probleemgedrag veroorzaakt, maar gelooft in de helende en sturende kracht van het sociale netwerk. Methodisch werken aan sociale netwerken verbetert de kwaliteit van bestaan van het individu en leidt binnen gemeenschappen tot een grotere cohesie en meer verbondenheid met elkaar.

VISIE

Ontmoeting, je realiseren dat wederzijdse afhankelijkheid is wat ons bindt.

We werken en leven op een oprechte manier met elkaar;
Met een zorgvuldig oog voor elkaars tekortkomingen en elkaar talenten;
In de zekerheid dat we zien wat de ander nodig heeft. Zo werken we samen aan verbinding, aan vervulling en groei.

Met heel ons hart, iedere dag.

UITGANGSPUNTEN VOOR ONS HANDELEN

SDBO hanteert het uitgangspunt dat de zorgvrager de regie heeft over zijn leven, maar ook over de zorg of ondersteuning. De zorgvrager bepaalt zelf zijn ondersteuningsdoelen en bepaalt zelf waar hij hulp bij nodig heeft. De ondersteuner kan een adviserende rol spelen (iets wat de meeste zorgvragers vragen), maar de zorgvrager bepaalt uiteindelijk. Dit noemen we een “dialoog-gestuurde” werkwijze.

SDBO probeert haar missie waar te maken door te werken volgens de uitgangspunten van De Governance Code en de daarbij behorende 7 leefgebieden. Het ondersteunen van mensen met eenondersteuningsbehoefte, inclusief hun sociale netwerk/familiesysteem, bij het leven in- en deelnemen aan de lokale samenleving (scholing, arbeid, huisvesting, sociale contacten) is onderdeel van de 7 leefgebieden.